План роботи на 2014-2015 навчальний рік

 Інформатика – один з улюблених інноваційних предметів шкільної підготовки. Він робить школу сучасною та наближає її до життя, вимог суспільства.

У 2014-2015 навчальному році члени НПК вчителів інформатики ставлять за мету розв’язання першочергових завдань навчання та виховання учнів за сучасних умов. З урахуванням рівня організації навчально-виховного процесу, особливостей учнів, учителів члени НПК вчителів інформатики працюють над вирішенням методичної та виховної проблем.

Міська наукова-предметна комісія вчителів інформатики працює керуючись Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»; Концепцією загальної середньої освіти, Національною доктриною розвитку освіти, Державною національною програмою «Освіта України ХХІ ст», директивними та інструктивними документами Міністерства освіти та науки України, управління освіти та науки ОДА, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Методична тема над якою працюють вчителі інформатики міста: "розвиток професійної компетентності вчителів в умовах оновлення змісту викладання інформатики в сучасній школі". У 2014-2015 навчальному році в навчальних закладах продовжується впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти та нових навчальних програм з інформатики.

Мета. «Безперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів, їх ерудиції і компетентності в галузі ІТ-технологій і освіти».

Задачі методичного об'єднання.

- Вивчення нормативної та методичної документації з питань самоосвіти

- Вивчення передового педагогічного досвіду

- Експериментальна робота з предмету

- Організація відкритих уроків з певної теми з самоаналізом

- Розглядання питань позакласної роботи з предмету (факультативні та пропедевтичні курси)

- Розробка системи проміжного та тематичного оцінювання

- Ознайомлення з методичними розробками різних авторів, аналіз методів викладання предмета

- Привести кабінети у відповідність до Положення про кабінет інформатики та ІКТ

- Організація та проведення предметних тижнів, організація та проведення І та ІІ етапів предметних олімпіад, конкурсів

Робота над науково-методичними проблемами вимагає всебічної обізнаності вчителів із питань науки та педагогічної практики. З цією метою використовується інформаційна база міського методичного кабінету, проводяться оперативно-методичні наради, консультації, семінари, вебінари, майстер-класи.

Роботу НПК у 2014-2015 н.р. організовуємо наступним чином: з чотирьох засідань на рік два - теоретичні, два - проводяться у формі практичних західів на базі шкіл, додатково за потребою педагогів можуть проводитися тренінги з вдосконалення ІКТ-компетентності. У роботі НПК поєднуються колективні, індивідуальні форми роботи, застосовуються нетрадиційні методи їх проведення, зорієнтовані на особистість кожного вчителя, на зростання його педагогічної майстерності й задоволення запитів учителів-практиків.

Протягом 2013-2014 н.р. вчителі розглядали наступні питання:   

- Особливості викладання інформатики за новими держстандартами

- Реалізація профільності старшої школи шляхом викладання курсів за вибором

- Практичні аспекти викладання «Сходинок до інформатики» у початковій школі, створенно фільм о впроваджені курсу 

- Робота над методичним супроводом викладання інформатики в 5 класі

- Використання мультимедійних засобів навчання

- Використання хмарних технологій у діяльності вчителя

У ході відвідувань закладів проводимо огляди кабінетів інформатики та ІКТ, під час яких вчителі знайомлять колег з своїми методичними матеріалами. Вчителі інформатики постійно працюють над поліпшенням матеріально-технічної бази своїх кабінетів.

Вчителя приймали  участь в обласних семінарах та WEBінарах за темами:

"Психолого-педагогічні засади викладання інформатики в початковій школі",

«Серпнева студія»,

"Учителя в онлайні",

"Технологія роботи з обдарованими дітьми",

"Методика викладання предмету "Сходинки до інформатики".

Розвиток комп'ютерних технологій, особливо Інтернет-технологій, дає потужний імпульс розвитку всього людства. Усвідомлюючи цей факт, необхідно прагнути активно використовувати нові технічні досягнення в навчальних цілях. Інтернет є сполучною ланкою між учасниками освітнього процесу всередині навчального закладу і зовнішніми особами та організаціями, такими як батьки, інші школи, управління освітою, методичні центри, наукові організації і т. п., а також власні ресурси Інтернету.

За сучасних умов розвитку освіти України великого значення набуває система методичної роботи в місті, головною метою якої є не лише надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності, але й активізація творчого потенціалу кожного вчителя НПК. Для школи потрібні висококваліфіковані вчителі, які постійно шукають і знаходять найбільш ефективні шляхи й засоби вирішення завдань навчання, виховання, розвитку учнів, підготовки їх до життя. Вирішення цих завдань потребує пошуків творчих шляхів удосконалення всіх ділянок методичної роботи, систематичного озброєння вчителів міцними й глибокими знаннями, підвищення ефективності їхньої праці.

 

Тематика засідань НПК вчителів інформатики

Раздел сайта: